top of page

מגמת מדעי המחשב והנדסת תוכנה 

מבחן קבלה למגמת הנדסת תוכנה

המבחן הנו אחד התנאים לקבלה למגמה.

למבחן יכולים לגשת אותם התלמידים המשובצים מראש למגמה.

המבחן יתקיים ביום ראשון 30 באוגוסט בשעה 12:00 בתיכון "אחד העם".

המבחן הנו עם חומר פתוח אך לא ניתן להשתמש במחשב הניתן לתכנות.

 

חשוב להדגיש - המבחן יבנה על בסיס מקורות המידע המוגדרים במסמך זה בלבד. כל תשובה שתתבסס על נתונים שאינם מהוגדר כאן - לא תתקבל גם אם היא נכונה והקוד שהתלמיד כתב עובד.

 

הנושאים למבחן

בברכה, 

זיו יהלום וצוות הנדסת תוכנה בתיכון "אחד העם"

bottom of page