top of page
 

למה מדעי החברה?

פסיכולוגיה + סוציולוגיה

 

מדעי החברה הם שם כולל לכל התחומים העוסקים בחקר התנהגותם של בני האדם. תחת שם זה יופיעו מקצועות כגון סוציולוגיה, כלכלה, מדעי המדינה, פסיכולוגיה, אנתרופולוגיה, קרימינולוגיה ועוד.

בבית ספרנו ניתן ללמוד מדעי חברה ברמה של 5 יח"ל, אשר מורכבות מ - 2 יח"ל בשני נושאים שונים המקנים 4 יח"ל והיחידה החמישית תכלול עבודת מחקר באחד משני הנושאים.

                                                 

             

סוציולוגיה

מקצוע זה עוסק בחקר היחסים, הקשרים והשפעות הגומלין בין בני האדם השייכים לקבוצות שונות. הסוציולוג אינו מתעניין בחקר הפרט לכשעצמו אלא כחלק מקבוצה, תוך התיחסות לקשר עם שאר חבריה. כל מסגרת שבה נפגשים אנשים יכולה לשמש שדה עבודה לסוציולוג: משפחה, כיתה, תנועת נוער, מפלגה פוליטית, מקום עבודה או מועדון חברתי.

מקצוע זה נלמד בדרך חווייתית ומהנה תוך התייחסות למציאות התרבותית הישראלית.

נושאים הנכללים בתכנית הלימודים: תרבות, תהליך החיברות, הקבוצה והמשפחה.

 

פסיכולוגיה    

מקצוע זה עוסק בחקר הפרט. מרכז ההתענינות הוא האדם עצמו, התפתחותו האישית, יכולת הלמידה והחשיבה שלו, התופעות הגופניות האופייניות וכן התופעות הנפשיות. נושאי הלימוד העיקריים:

  1. פסיכולוגיה כללית- למידה, חשיבה,  הנעה, לחץ ואישיות.

  2. פסיכולוגיה התפתחותית- ינקות, ילדות והתבגרות. תשולבנה תיאוריות פסיכולוגיות מרכזיות ויושם דגש על גיל ההתבגרות, התפתחות החשיבה והתפתחות האישיות.

  3. פסיכולוגיה חברתית- הקבוצה מהי? מטרות, נורמות, ערכים, לכידות קבוצתית, השפעת הפרט על הקבוצה והקבוצה על הפרט, מנהיגות, רוב ומיעוט וסוגי קבוצות.

הפסיכולוגיה היא מדע מרתק, מתפתח ועכשווי מאוד. הלימוד משלב מחקרים עדכניים להוכחת תאוריות.

bottom of page