top of page

לוח  צלצולים בתיכון


שעת אפס  8:25  - 7:45

 

הפסקה  08:25 – 08:30

 

שיעור ראשון  09:15 – 08:30

שיעור שני  10:00 – 09:15

הפסקה  10:15 – 10:00

 

שיעור שלישי  11:00 – 10:15

 

שיעור רביעי  11:45 – 11:00

הפסקה  12:00 – 11:45

 

שיעור חמישי  12:45 –12:00

שיעור שישי  13:30 – 12:45

הפסקה  13:55 –13:30

 

שיעור שביעי  14:40 – 13:55

שיעור שמיני  15:25 -  14:40

הפסקה  15:35 –15:25

שיעור תשיעי  16:15 -  15:35

 

שיעור עשירי  17:00 -  16:15

 

 

יש להגיע לכל השיעורים בזמן ולהמתין לבואו של המורה. אם לאחר 15 דקות לא הגיע המורה יש להשאר בכתה ולשלוח נציג לרכזת המערכת – סגנית בית הספר, לברור וטיפול בנושא.

bottom of page