top of page

חומרי לימוד

כיתה יוד

1. מי ירוץ ראשון
2. תערובות ותרכובות
3. זיהוי חומרים טהורים
4. תכונות המתכות
5. 
מצבי צבירה- גרף מצבי צבירה לציקלוהכסאן
6. חקר הנר- חוק שימור החומר
7. כרומטוגרפיה 
8. נחש פרעה
9. הגן הכימי (דף הוראות, סרט - יוטיוב)
 

כיתה י"א

מסמכים כללים:

דף נוסחאות לבגרות

רמות הבנה

הקשר הקוולנטי

רישום מולקולות

חושבים תשובה

מבנה וקישור:

סטויכיומטריה:

חמצון חיזור:

חומצות ובסיסים:

טעם של כימיה:

אנרגיה:

כיתה י"ב

אנרגיה:

כימיה פיזיקלית:

bottom of page