top of page

לקראת י' תשפ"א

מתמטיקה

מתמטיקה לקראת י

קריטריונים לשיבוץ קבוצות לימוד במתמטיקה 

בוגרי כיתות ט' ישובצו לקבוצות הלימוד במתמטיקה באופן הבא:

ציון שנתי בחט"ב - הקבצה א' ציון 85 ומעלה - שיבוץ ל- 5 יח"ל

ציון שנתי בחט"ב - הקבצה א' ציון 65 עד 84 - שיבוץ ל- 4-5 יח"ל

הקבצה א' ציון נמוך מ- 65 - שיבוץ ל-3 יח"ל

ניתנת אפשרות לתלמידים שאינם עומדים בקריטריונים שצוינו לעיל, ומעוניינים ללמוד מתמטיקה ברמה מוגברת, להיבחן במבחן מעבר לצורך שיבוץ ליחידת לימוד גבוהה יותר. 
 

מבחני המעבר יתקיימו בתיכון  בתאריך 27.08.2020  יום ה' בשעה 09.00. ציון המעבר בבחינה הינו 65.
 

לכל תלמידי הקבצה א' שהשיגו ציון שנתי 65-84, נפתחת השנה קבוצה של תלמידי 4-5 יחידות בכדי לאפשר לתלמידים שהחסירו חומר בתקופת הקורונה להשלים את החומר. השיבוץ הסופי ייקבע לאחר החגים ומותנה בבחינה ממיינת בציון של 65 לפחות . 
 

לאור ההנחיות הבריאותית בתקופה זו, חובה להירשם לבחינה בזמן הרישום השני לתיכון. לא יתאפשר לתלמיד שלא ירשם מראש להשתתף במבחן.

יש לציין לאיזה רמה של מבחן אתם מעוניינים לגשת. ההבדל בין המבחנים הוא ברמת המורכבות והחשיבה המתמטית הנדרשת. 


 

יש להגיע למבחן עם מסיכה והצהרת בריאות כתובה ומודפסת. 

כל התלמידים ששובצו ל-5 יח"ל מראש ופטורים ממבחן מעבר וכן התלמידים ששובצו ל-4 יח"ל ולא מעוניינים לעשות מבחן מעבר ל-5 יח"ל חייבים בהקשת העבודה בחודש ספטמבר - ראה חומר לימוד לקראת בחינת המעבר.

קורסי תגבור במתמטיקה

אנו נקיים קורסי תגבור במתמטיקה לתלמידים המעוניינים בהכנה למבחן המעבר.

הקורסים הנם בהיקף של 25 שעות יתקיימו בתאריכים :

קורס הכנה למבחן 4-5 יחידות 

יתקיים בתאריכים 5-9.7.2020 , בין השעות 12.30 – 09.00.

מיקום מפגשים- הקורס יתקיים בחטיבת הביניים.

 

קורס הכנה למבחן 5 יחידות - 

יתקיים בתאריכים 6.7, 7.7, 9.7, 12.7, 13.7, בין השעות 12.30 – 09.00.

מיקום מפגשים -הקורס יתקיים בחטיבת הביניים בתאריכים 6.7-9.7. ובתיכון בתאריכים 12-13.7. 

הרישום לקורסים מתקיים במזכירות בימי הרישום ועלותו 450 שקלים.  

את התשלום יש לשלם באופן עצמאי בבנק באמצעות שובר שניתן לקבלו במזכירות בית הספר.

פתיחת הקורס תלויה ברישום לפחות 13 תלמידים.

משתתפי הקורס ירכשו את חוברת התרגול "מתמטיקה לבוגרי כיתה ט'- רמה א' ורמה מוגברת" מאת אדית כהן ומריאן רוזנפלד. 
 

מטרת הקורסים היא לחזור בקצרה על הנושאים העיקריים שנלמדו בחטיבת הביניים ולמקד לסוגי השאלות שיש לפתור לקראת הבחינה. הצלחה בבחינה מחייבת תרגול רצוף במהלך כל חופשת הקיץ.

תלמידים בוגרי הקבצה ב' המבקשים להיבחן בבחינת מעבר ל- 4 יחידות לימוד יש צורך להשקיע מאמץ רב בהשלמת חומר הלימוד בגיאומטריה, כולל הוכחות (צריך לדעת לפתור שאלות ברמה בה הופיעו בספרים של הקבצה א'). אנו ממליצים לנצל את החופש הגדול להשלמת החומר הרב.

 

אנחנו מאחלים  בהצלחה לכל הנרשמים!!!!    

 

 

מבחן מעבר במתמטיקה - לעולים לכתה י'
 

מבחן המעבר יתקיים ב 27.8.2020 בשעה 09:00.

רשימת הנושאים למבחן המעבר

 

אלגברה:

פתרון משוואות ממעלה ראשונה, משוואות ריבועיות  ומשוואות רציונליות (עם שברים).

פתרון מערכות משוואות ממעלה ראשונה.

שברים אלגבריים: צמצום, כפל וחילוק תוך שימוש בפרוק לגורמים ובנוסחאות כפל מקוצר. 

 

פונקציה קווית.

 

פונקציה ריבועית.

 

גיאומטריה:

המשולש: כל הנושא – כולל חפיפה ודמיון (לא כולל קטע אמצעים במשולש).

 

מרובעים: מקבילית, מלבן, מעוין, דלתון, ריבוע וטרפז (לא כולל קטע אמצעים בטרפז).
 

 

חומר לימוד לבחינת המעבר במתמטיקה

ניתן לתרגל:

1.            מספרי הלימוד שנלמדו בכיתה ט'.

2.            מאוסף מבחני המפמ"ר – ניתן למצוא באתר המפמ"ר למתמטיקה.

3.            ניתן לרכוש את חוברת התרגול: "מתמטיקה לבוגרי כיתה ט' – רמה א' 

               ורמה  מוגברת" אדית כהן ומריאן רוזנפלד. (מצורף דף תרגול מפורט עם 

               העמודים ותרגילים).

 

תרגילים היכולים לשמש לתרגול למבחני המעבר .  

 

לתלמידי 5 יח"ל - מתוך חוברת אדית כהן ומריאן רוזנפלד, מתמטיקה לבוגרי כיתה ט', רמה א' ורמה מוגברת    

עמוד 7 - תרגילים 3,6,7

עמוד 12 - תרגילים 4,5,6

עמוד 14 - תרגילים 7-10

עמודים 23-26 - תרגילים 2,4,5,8,10-12

עמודים 63-68 - תרגילים 2,4,5,7,8,12,13,16,19,23,24,25

מבחנים מעמודים 77-94

מבחן 1 - תרגילים 1,3,6

מבחן 2 - תרגילים 1,3,4,6

מבחן 3 - תרגילים 1,3,4,5

מבחן 4 - תרגילים 1,3,4,5

מבחן 5 - תרגילים 1,3

מבחן 6 - תרגילים 1,3,4

לתלמידי 4 יח"ל - מתוך חוברת אדית כהן ומריאן רוזנפלד, מתמטיקה לבוגרי כיתה ט', רמה א' ורמה מוגברת

עמוד 7 - תרגילים 3,4,5

עמוד 9 - תרגילים 1,7,8

עמוד 11 - תרגילים 1,2

עמוד 14 - תרגילים 8,10

עמודים 23-26 - תרגילים 1,2,3,4,5,6,7,10

עמודים 63-66 - תרגילים 1,4,5,7,8,12,17,25

מבחנים מעמודים 77 - 94

מבחן 1 - תרגילים 1,3,4,6

מבחן 2 - תרגילים 1,3,4,5

מבחן 3 - תרגילים  1,4,5

מבחן 4 - תרגלים 1,3,4,5

                                                                                  בכבוד רב ובהצלחה לכל הנבחנים 

                                                                                 יובל נמרי וצוות מתמטיקה - תיכון "אחד העם"

מגמת הנדסת  תוכנה 

הנדסת תוכנה לקראת י

מבחן קבלה למגמת הנדסת תוכנה

המבחן הנו אחד התנאים לקבלה למגמה.

למבחן יכולים לגשת אותם התלמידים המשובצים מראש למגמה.

המבחן יתקיים ביום ראשון 30 באוגוסט בשעה 8:30 בתיכון "אחד העם".

המבחן הנו עם חומר פתוח אך לא ניתן להשתמש במחשב הניתן לתכנות.

 

חשוב להדגיש - המבחן יבנה על בסיס מקורות המידע המוגדרים במסמך זה בלבד. כל תשובה שתתבסס על נתונים שאינם מהוגדר כאן - לא תתקבל גם אם היא נכונה והקוד שהתלמיד כתב עובד.

 

הנושאים למבחן

בברכה, 

זיו יהלום וצוות הנדסת תוכנה בתיכון "אחד העם"

bottom of page