top of page
ספרות אחד העם.png

השנה הזדמנה לנו אפשרות יוצאת דופן ללמד את התלמידים קצת אחרת גם בשכבת י"א. הבגרות בספרות נבחרה כבגרות פנימית, וללא חרב הבגרות החיצונית על צווארנו, החלטנו לעשות ניסיונות בדרכי הוראה חדשות. המציאות של הקורונה בה נאלצנו ללמד בעיקר מרחוק דרשה גם היא דרכים חדשות להוראה וללמידה.

בחרנו ללמד את המחזה "אנטיגונה" מאת סופוקלס באופן שונה. בדרך כלל המחזה נלמד כמו כל יצירה אחרת בשיעורים פרונטליים בכיתה, בתרגול תשובות על שאלות, בלמידה למבחנים. הפעם עשינו משהו אחר - כל כיתה התחלקה לקבוצות, וכל קבוצה קיבלה שאלת מחקר שונה ומעניינת על המחזה.

העבודה חולקה לשלבים לאורך הסמסטר הראשון. בשלב הראשון התבקשו התלמידים לאסוף כמה שיותר מקורות מידע על שאלת המחקר והמחזה. הם קראו אותם יחד בקבוצה ומיינו מתוכם את המקורות הרלוונטיים. כל תלמיד בקבוצה התבקש לסכם מקור מחקר אחד לפחות. הסיכומים הללו היוו את הבסיס לשלב השני - כתיבת הסקירה הספרותית.

בשלב השלישי כתבו התלמידים את שלב הדיון בו הם בנו את התזה שלהם לגבי שאלת המחקר, בהסתמך על מקורות המידע. התלמידים למדו כללי כתיבה אקדמית, כללי ציטוט ופרפרזה וכיצד יש לנסח תזה. בשלב הרביעי הם כתבו את פרקי הסיכום והמסקנות ואת פרק המבוא לעבודה. בשלב האחרון עוצב השער לעבודה ונכתבה הביבליוגרפיה.

כל חלק מהעבודה הוגש בנפרד והתלמידים קיבלו עליו משוב. בסיום העבודה הציגה כל קבוצה את עבודתה בפני הכיתה, כך שאחרים  יוכלו להשכיל מעבודתם. כל תלמיד בקבוצה נבחן בעל-פה על העבודה כולה והיה צריך להראות את חלקו ביצירת העבודה. התלמידים מלאו גם משוב על עבודתם האישית ועל עבודת חבריהם לקבוצה.

היום, לאחר שניגשו לבחינה המסכמת בספרות, ניתן בהחלט לומר שתהליך העבודה השונה נתן להם ביטחון רב בכתיבת התשובות על המחזה גם בבחינה, ורמת הידיעה וההבנה שלהם של המחזה מתגלה כגבוהה באופן יחסי לשנים קודמות.

לפניכם דוגמאות לעבודות חקר נבחרות:

bottom of page