top of page

התפתחות אישית ומעורבות חברתית

"מטרת החינוך צריכה להיות: פרטים המצטיינים בעצמאות, במחשבה ובמעשה ואשר יחד עם זאת, יראו בשירות למען הכלל את משימת חייהם העיקרית" (אלברט איינשטיין).
                                                                            
אחת ממטרות החינוך היא: "לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל" (חוק החינוך הממלכתי התשס"ד, 2004).
התכנית מכוונת לסייע למערכת החינוך לטפח בוגר בעל תחושת ערך ומשמעות, בעל יכולת לניהול עצמי בשיקול דעת, בעל ערכים, המסוגל לתפקד כהלכה בסביבתו החברתית, המרגיש שייכות ואחריות לקהילה, לחברה ולמדינה והמוכן ליטול חלק בעיצובן ובבנייתן. 
יש רמות שונות של מעורבות חברתית – מערנות לסובב, דרך השתתפות ושיתוף ועד לעשייה למען 
האחר ולמען הסביבה. התכנית מחנכת להתפתחות אישית ומעורבות חברתית במעגלים הולכים 
ומתרחבים בהתאם לגיל הלומדים.
 


בשכבת י' – ההתנסות האישית היא בהיקף של 60 שעות בשנה+9 שעות התנסות קבוצתית 
בשכבת י"א – ההתנסות האישית היא בהיקף של 30 שעות בשנה +30 שעות התנסות קבוצתית 
בשכבת י"ב –  30 שעות התנסות קבוצתית
התנסות קבוצתית יכולה להוות חלק מציון בתחומי הידע השונים בחלק של למידה משמעותית – פרטים בהמשך
חשיבות יתרה לממד העיוני בתכנית ,כולל שלושה מרכיבים חיוניים: למידה בכיתה, ליווי ותמיכה בקבוצה פרטנית, הכשרה לתפקידי ההתנסות המעשית
מטרת-על 
לטפח בוגר עצמאי, מעורב, בעל תודעה, רגישות חברתית וחוסן נפשי, אכפתי, אחראי ורואה 
במעורבות החברתית ערך ודרך חיים. 
מטרות התכנית 
1. לעורר בתלמידים מוטיבציה למעורבות ולאחריות חברתית, קהילתית ואזרחית פעילה ולמיצוי אישי 
וצמיחה אישית בהקשר של עשייה חברתית. 
2. לסייע לתלמידים ולקבוצה בהתפתחותם האישית ובבניית זהותם החברתית והתרבותית, על מנת 
לקדם תחושת ערך עצמי, שייכות ומחויבות לקהילה, לחברה ולמדינה. 
3. לעודד את התלמידים לראות במעורבות החברתית ערך אישי וחברת

תנאים לזכאות לתעודת הבגרות החברתית בשכבת יב'
•    עשייה: 2 ש"ש התנדבות במשך שלש שנים = 180 שעות
פעילות ההתנדבות במקומות הפועלים על פי תו התקן למקומות השמה ו/או במסגרת בית הספר והשתתפות בהכשרה והדרכה(90 שעות)
•    עבודת תיעוד ורפלקציה: יומן מסע אישי עיבוד רפלקטיבי של ההתנסות 


צו החיים: תן וקח. כך נברא העולם שכל אדם יהיה משפיע ומקבל. ומי שאין בו שניהם כאחד הריהו אילן סרק (ר' יצחק מזידיטשוב).
                                                                                   

 

אופירה לניאדו

רכזת התפתחות אישית ומעורבות חברתית

        

bottom of page