top of page
תוכנית כתות מב"ר

"בלב ליבו של הקושי שוכנת ההזדמנות"  אלברט אינשטיין

תוכנית מב"ר הינה תוכנית חברתית – חינוכית, שמטרתה לאפשר לתלמידים, שהגיעו מחטיבת הביניים עם הישגים נמוכים וחסכים לימודים ללמוד למרות זאת בבית ספר תיכון עיוני ולסיים אותו עם תעודת בגרות, שתצייד אותם בכרטיס כניסה טוב יותר לחיים.

הנחת היסוד של תוכנית זו קובעת כי "כל תלמיד יכול להצליח" – גם מי שנמצא בעבר במעגל של כישלונות לימודיים חוזרים ונשנים.

כדי לאפשר את מימוש הפוטנציאל של תלמידים אלו נבנתה תוכנית מ"בר הכוללת : לימודים בכיתה קטנה בת 25 תלמידים, הקצאה מתוגברת של שעות לימוד במיוחד במקצועות הבגרות, חלוקת הכיתה לקבוצות במתמטיקה לשון ואנגלית ותגבורים אינטנסיביים לקראת בחינות הבגרות.

 כמו כן מתנהל מעקב שוטף וקפדני אחרי הישגי התלמידים במישור הלימודי והחברתי כאחד.

מעבר לכל אלו יש להוסיף עוד כי המורים המקצועיים המלמדים בכיתות אלו ובמיוחד המחנכים נדרשים לקחת חלק בהשתלמויות רלוונטיות מידי שנה.

כדי להבטיח את הצלחתה של תוכנית זו בפועל יש להשתיתה על מספר יסודות:

1. לפתח מוטיבציה גבוהה בתלמידים. שיהיה להם ברור כי הגיעו לביה"ס בכדי להשיג תעודת בגרות- לא פחות מכך. חשוב להציב זאת כיעד של הכיתה כולה ושל כל תלמיד בנפרד.

 

2. להקנות לתלמידים עקרונות התנהגותיים ומיומנויות למידה שיסיעו להם בהשגת המטרה כגון: התמדה, יכולת לעמוד בלוח זמנים, ביצוע משימות גם כאשר הן לא מעניינות, ארגון ידע ועוד.

 

3. יצירת אקלים לימודי בריא בכיתה. הקפדה מצד המורים על קיום עקרונות של התנהגות נאותה, סדר, משמעת, וכבוד הדדי בכיתות אלו יצרו בכיתה אווירה לימודית טובה ותומכת, שבה שאילת שאלות היא לגיטימית. מצב שכל אחד יכול להיעזר בחבריו על מנת לקדם את עצמו.

 

"התבונן פנימה, הסתכל למעלה והבט קדימה" מקד את תשומת הלב שלך פנימה- כדי להשיג בהירות, מטרה ומשמעות. פנה למעלה לחזק מודעות גבוהה והבט קדימה להפוך את החזון שלך למציאות.

 

עדה ששון

רכזת כיתות מב"ר

bottom of page