top of page
תשלומי הורים - חטיבה - שנה"ל  תשפ"ב

שלום רב לכם הורים יקרים,

לעיונכם מוצגים חוזרי התשלומים לכל אחת מהשכבות בחטיבה, וכן טופס לבקשת הנחה.

 

ניתן לשלם תשלומי הורים בכרטיס אשראי באתר: CITYPAY - תשלומי הורים:

ל

לחצו על הקישור הבא:

במסך שיופיע הזינו את  ת.ז. של ההורה ואת ת.ז של התלמיד.

לחצו על: הזדהה, ועקבו אחר ההנחיות. 

bottom of page